• §1.

Klubbens formål er at samle interesserede til bowlingspil og socialt samvær, mindst 1 gang ugentlig, samt at knytte kontakt til andre klubber, der måtte være interesseret i at spille med De Glade Bowlere.

 • §2.

Klubbens hjemsted er Rødovre Bowlinghal. Som medlemmer kan optages pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Klubbens vedtægter udleveres til alle nye medlemmer.

 • § 3.

Medlemskab af ”De Glade Bowlere” forudsætter normalt, at man er aktiv bowlingspiller. Indmeldelse i klubben er bindende for hele sæsonen.

Klubkontingentet betales i 10 rater, som forfalder den første spilledag i måneden, dog skal kontingentet for august måned i den nye sæson betales i maj måned i den afsluttende sæson. Betaling af klubkontingentet giver ret til at spille 2 på én bane på alle klubbens normale spilledage i månederne august-maj inkl. alt efter kontrakt opnået med bowlinghallen.

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og består af den til enhver tid fastsatte baneleje og et beløb til klubbens drift.

Passive medlemmer betaler den del af kontingentet, som generalforsamlingen har fastsat til drift af klubben. Passive medlemmer kan deltage i bowlingen mod betaling af baneleje for baner, som ligger i tilslutning til klubbens kontraktbaner, dog under forudsætning af at der er ledige baner.

Udmeldelse af klubben kan efter skriftlig ansøgning bevilges, såfremt nyt medlem indtræder i klubben.

 • § 4.

Generalforsamling afholdes én gang årligt på en spilledag i april måned.

Dagen fastsættes af bestyrelsen med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Regnskab ved kassereren
 4. fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg for 2 år ad gangen

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i de lige år.

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år

Valg for 1 år ad gangen

 • 1 bestyrelsessuppleant
 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • § 5.

Evt. ny bestyrelse træder i funktion efter overdragelse har fundet sted.

Formanden tegner klubben i alle forhold, i hans fravær kassereren.

 • §6.

Såfremt bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne finder det ønskeligt og indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i spillesæsonen, med minimum 14 dages varsel.

Enhver indkaldelse skal være at bese hos kassereren på spilledagene, og er hermed lovligt varslet.

 • § 7.

Regnskabsåret går fra den 1/1 til 31/12. (Kalenderåret).

Alle klubbens aktiviteter og lovændringer kan på den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling vedtages med simpelt flertal. Den fremmødte forsamling er til enhver tid beslutningsdygtig. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • § 8.

Vandrepokalen går til et medlem for ét år ad gangen. Pokalen kan gå til et medlem, der har ydet en indsats i klubbens praktiske arbejde til gavn for medlemmerne eller til et medlem, der gennem sin fremfærd har været med til at fremme et godt og hyggeligt samvær i klubben.

Der foretages hvert år skriftlig afstemning i april måned om hvem, der skal have pokalen for året, der kommer. Pokalen overrækkes på den årlige afslutningsfest.

 • § 9.

Eventuel opløsning af klubben kan finde sted på enhver lovlig generalforsamling, jævnfør § 6, og kassens indestående skal overgives til Pensionistforeningerne i Rødovre.

Vedtægterne er blevet revideret:

 1. september 1983
 2. maj 1991
 3. maj 2000
 4. maj 2001
 5. maj 2011

               

                     

Opdateret 29. april 2024

 

Opslagstavlen: 

Venskabskamp mod Centrum Bowl den 3. maj kl. 10.30

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799